ଜ୍ୱର ଉପଶମ

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ସ |

ଜ୍ୱର ଉପଶମ |

ରଚନା:

ଏଫେଡ୍ରା, ବପ୍ଲେରୁମ୍, ଜିପସମ୍, ଆନିମେରେନା, ଜାପାନିକା ଚାଉଳ, ଲିକୋରାଇସ୍ ଇତ୍ୟାଦି |

ଗୁଣ: ଏହା ଗା dark ବାଦାମୀ ତରଳ |

ସୂଚନା:
ବ୍ରଏଲର ଏବଂ ସ୍ତରର ଟିକା ପ୍ରତିରୋପଣ ଦ୍ caused ାରା ଜ୍ୱର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଜ୍ୱର |

ବ୍ୟବହାର ଏବଂ age ଷଧ:
500ml ଲଗାତାର 3-5 ଦିନ ପାଇଁ 150-250L ପାନୀୟ ଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ |


  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ |